Organizing Committee

Hanxing Liu, Wuhan University of Technology, China

Xuejie Huang, Institute of Physics, Chinese Academy of Science

Hong Li, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China

Chusheng Chen, University of Science and Technology of China

Wen Chen, Wuhan University of Technology

Shengli An, Inner Mongolia University of Science & Technology

Yuguo Guo, Institute of Chemistry Chinese Academy of Sciences

Liping He,Hunan University, China

Zhongliang Zhan, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences

Renyuan Zhang, Tongji University

Xuelin Yang, China Three Gorges University

Jia Huang, Tongji University

Wei Luo, Tongji University

Jiawen Jian,Ningbo University  

Shuting Yang, Henan (Xinxiang) Battery Research Institute