Local Co-Chairman

Yunhui Huang, Tongji University, China
Zhaoyin Wen, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China  
Minfang Han, Tsinghua University, China
Jiang Liu, South China University of Technology